4ZŠ Frýdek-Místek

Základní škola Frýdek-Místek
Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek
e-mail: 4zsfm@4zsfm.cz, tel: +420 558 432 551
IČ: 68157894
Datová schránka: feuhuph

Škola OnLine

Přihlášení

Vážení rodiče, zde se můžete přihlásit do Školy OnLine pro zjištění informací o vašem dítěti.

eStrava

Správný obor - základ úspěchu

CZ.1.07/1.1.24/02.0020


Projekt „Správný obor – základ úspěchu" je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou povolání nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové činnosti směřující k žákům a výchovným poradcům škol, zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací dráhy. Cíle navazují na strategické dokumenty ČR a Moravskoslez­ského kraje.

Globálním cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschop­nosti ČR prostřednictvím modernizace systémů vzdělávání, zejména počátečního a jeho propojení do komplexního celoživotního učení v Moravskoslez­ském kraji.

Období realizace projektu je od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014.

Specifické cíle projektu jsou:
1) Rozvoj kariérového poradenství ve školách, který bude cílen na žáky 8. a 9. tříd, při využívání nástrojů profesní diagnostiky. Tento cíl je podporován klíčovými aktivitami: školení výchovných poradců, volba dalšího studia a oboru, individuální poradenství.

2) Rozvoj kariérového poradenství ve školách prostřednictvím vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, jedná se o proškolení 18 pracovníků škol. Tento cíl je podporován klíčovou aktivitou: školení výchovných poradců.

3) Monitoring neúspěšnosti žáků po nevhodné volbě oboru, zjišťování příčin – jako např. podpora pozitivní propagace kariérového poradenství. Výstupem je analýza vlivu kariérového poradenství na průběh studia na střední škole. Tento cíl je podporován klíčovou aktivitou: zpětná vazba a analýza volby oborů SŠ v Moravskoslezském kraji.

Cílové skupiny:
V tomto projektu pracujeme se dvěma cílovými skupinami:

1) Žáci 8. a 9. tříd základních škol z celého kraje, kteří stojí před volbou budoucího povolání. Jedná se o smíšenou skupinu (chlapci, dívky), kteří navštěvují 8. a 9. ročníky ZŠ v kraji. U této cílové skupiny nebude kladen zvláštní důraz na minoritní skupiny (vysoce talentovaní, handicapovaní žáci, atd.). Přednostně budou oslovovány školy, které již mají zkušenosti s kariérovým poradenstvím. Bude zapojeno minimálně 1352 žáků, kteří se rozhodují o svém budoucím studiu a povolání a chtějí svou situaci řešit formou validního, standardizovaného a ověřeného postupu.

2) Pracovníci škol a školských zařízení, kteří mají na starost výuku a poradenství pro volbu povolání. Jedná se o kmenové zaměstnance škol, kteří mají částečný či plný úvazek v oblasti výuky a výchovy k volbě povolání (výchovní poradci, školní poradci a psychologové). U této cílové skupiny vzniká silná potřeba zvýšení kompetencí pro zajištění role výchovného poradce. Skupina bude smíšená jak z hlediska pohlaví, tak věku.

Aktivity:
Tento projekt žákům pomáhá ujasnit si vlastní identitu a nastavit životní cíle. Napomáhá v rozhodování při volbě budoucího povolání či studia ve středním školství a následně řešit profesní uplatnění na trhu práce. Tento postup může být zároveň prevencí před nesprávným začleněním jedince do společnosti, před nesouladem zájmů žáka s jeho profesním zařazením, před studijními problémy a následně nežádoucími dopady a před možnou budoucí nezaměstnaností. Prostřednictvím systému moderních metod je možnost komplexního rozboru osobnostní struktury žáka a návazných metod kariérového poradenství orientovat žáka na profesní dráhu v souladu s jeho osobnostními předpoklady a nabídkou trhu práce.

Více informací na www.poe-educo.cz